HARADA CORPORATION logo

HARADA CORPORATION(THAILAND) CO.,LTD
Global Solution Provider - since 1923 -

About us

บริษัท ฮาราดะ คอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1923 ธุรกิจของเราเริ่มต้นจากการนำเข้า-ส่งออก การเติบโตของเราจากอดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ได้ก้าวไปพร้อมกับอุตสาหกรรมญี่ปุ่น

>>รายละเอียดเพิ่มเติม